bộ chính trị họp khẩn cấp về xung đột ở bải tư chính