Khía cạnh méo mó của xã hội Trung Quốc vì thiếu 60 triệu phụ nữ

Thiếu hơn 60 triệu phụ nữ, Trung Quốc đối mặt với nhiều vấn đề xã hội trước khi sự mất cân bằng giới tính kịp tự hóa giải.

bsp;

Mất cân bằng giới tính làm méo mó xã hội Trung Quốc

 Vũ Phong

(Video: Economist)