Lương sếp DN sang làm lãnh đạo nhà nước sẽ biến động thế nào?

Bộ Nội vụ vừa đưa ra lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi khoản 8 mục III thông tư số 79/2005 về hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Bộ Nội vụ cho biết, thực tế phát sinh một số bất hợp lý về chế độ chính sách đối với các trường hợp nhiều năm liền giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý DNNN được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Cụ thể, phần lớn những trường hợp này chỉ xếp lương ở ngạch chuyên viên. Như vậy sẽ không bảo đảm tiêu chuẩn theo vị trí việc làm của chức danh lãnh đạo, quản lý.

Về tiền lương, việc xếp lương khi chuyển công tác được thực hiện khác nhau khi bầu cử, tuyển dụng, bổ nhiệm. Vì vậy các trường hợp này khi chuyển xếp lương vào ngạch chuyên viên cộng với hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện hưởng sẽ thấp hơn rất nhiều so với hệ số lương của chức vụ quản lý DN họ đã được hưởng trước đó….

Vì vậy, Bộ Nội vụ sửa thông tư 79 theo hướng, các chức danh quản lý tập đoàn, tổng công ty, công ty được bầu cử, tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.

Theo đó, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể bổ nhiệm, xếp lương vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương ngạch chuyên viên cao cấp; ngạch chuyên viên chính hoặc ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương ngạch chuyên viên chính; ngạch chuyên viên hoặc ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương ngạch chuyên viên.

Các chức danh quản lý tập đoàn, tổng công ty, công ty gồm: Chủ tịch HĐTV, chủ tịch HĐQT, chủ tịch công ty, tổng GD, GĐ, trưởng ban kiểm soát, thành viên chuyên trách hội đồng thành viên, thành viên chuyên trách hội đồng quản trị, kiểm soát viên chuyên trách, phó TGĐ, phó GĐ; kế toán trưởng của tập đoàn, tổng công ty, công ty.

Thu Hằng