Nguyễn Thiện Nhân trốn gặp Cha Tân, nhưng lại sai lính sách nhiễu cha tại vườn rau Lộc Hưng