Tại sao Tổng BT Trọng không chọn Phạm Minh Chính làm người kế nhiệm?